Polityka bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych

W związku z publikacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przyjmuje się następujące zmiany do obowiązującej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest BUCHALTERIA - Biuro Rachunkowe z siedzibą w Jankiach 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 28,
  tel. +48 500 100 177, e-mail: biuro@buchalteia.pl
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na usługi księgowe.
 3. odbiorcą danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę informatyczną i księgową Administratora oraz pracowników biura, którym Administrator zleca realizację usług księgowych oraz organy władzy publicznej, takie jak organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny.
 4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do prawidłowej realizacji usługi księgowej, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.